ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ФОП Паніної Ганни Іванівни

№ 1/11 від 1 листопада 2020 р.

 

 Публічна пропозиція

ФОП Паніної Ганни Іванівни, яка здійснює свою господарську діяльність через організацію

Навчального центру розвитку особистості «Фурор»,

на укладення  договору про надання освітніх послуг

редакція діє з 1 листопада 2020 р.

 

ФОП Паніної Ганни Іванівни, яка здійснює свою господарську діяльність через організацію Навчального центру розвитку особистості «Фурор», відповідно до 638, 641 Цивільного кодексу України оголошує Пропозицію (далі також – Пропозиція) на укладення Договору про надання освітніх послуг  (за текстом також Договір).

Ця Пропозиція розміщена на сайті в мережі Інтернет за адресою: www.furor.ks.ua , набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною у зазначеній нижче редакції до дати розміщення (оприлюднення) на зазначеному сайті повідомлення про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін або доповнень до Пропозиції або затвердження Пропозиції в новій редакції.

Договір є укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і набуває законної сили договору з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 1.5 Договору, що означають повне і беззастережне прийняття (акцепт) Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень. Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та/або отримання доступу до освітніх послуг. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.

Приєднання до Договору відбувається в цілому, без можливості запропонувати свої умови Договору.

Прочитайте текст даної Пропозиції (Договору) і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Пропозиції (Договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Пропозиції (Договору), пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих Послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить.

 

 

ДОГОВІР

про надання освітніх послуг

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Терміни, що вживаються в Договорі:

  • Виконавець — фізична особа-підприємець Паніна Ганна Іванівна ідентифікаційний номер (РНОКПП) 3263908344) яка здійснює свою господарську діяльність через організацію Навчального центру «Фурор»
  • Договір – цей договір надання оплатних освітніх послуг.
  • Додаток – невід’ємна частина Договору. Додатки мають таку ж юридичну силу, як ніби вони чітко викладені в тексті Договору. Додатки затверджуються Виконавцем та розміщуються на Сайті.
  • Замовник – особа, яка акцептувала умови Договору будь-яким з зазначених у п. 1.5. Договору способом.
  • Місце розміщення Договору – Сайт.
  • Персональні дані – будь-яка інформація про власника персональних даних, у тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, зазначеної в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, яка була передаа Замовником у ході виконання Договору.
  • Послуга – послуга, що надається Виконавцем Замовнику (або іншій визначеній Замовником особі) щодо проведення навчання за обраним Замовником курсом з переліку згідно з Додатком 1. За цим Договором не здійснюється надання освітніх послуг у сферах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіта, фахової передвищої освіти, вищої освіти, чи будь-якій іншій сфері, діяльність у якій підлягає обов’язковому ліцензуванню.
  • Сайт — сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – www.furor.ks.uaвключаючи всі веб-сторінки та субдомени.
  • Сторона – Замовник або Виконавець. Замовник та Виконавець визначені на початку та в кінці Договору.
  • Сторони – Замовник та Виконавець разом.
   1.2. Визначення термінів та скорочень, які наведені вище мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині.
   1.3. Договір є договором приєднання.
   1.4. Договір не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
   1.5. Акцепт/приєднання до умов Договору Замовником можливо шляхом здійснення однієї або кількох з таких дій:
   1.5.1. Оплати Послуг Замовником або іншою особою за Замовника (в призначенні платежу має бути вказана назва конкретної Послуги);
   1.5.2. Фактичного споживання Замовником Послуг.
   1.6. Прийняття Замовником умов Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.
   1.7. Місце укладання Договору – м. Херсон.
   1.8. Дата укладання Договору – дата здійснення першої у часі дії відповідно до п. 1.5. Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • У порядку та на умовах, визначених цим договором, Виконавець зобов’язується за рахунок коштів Замовника надати послугу, передбачену цим До­говором, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначену послугу.
  • Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом  Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, за погодженням з Мінпраці, ЦК                                профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, академічна година дорівнює 45 (сорока п’яти) хвилинам.
  • Поважною причиною у розумінні цього Договору вважаються життєві обставини, які підтверджуються відповідними документами (хвороба Замовника, відрядження, смерть близьких та інші обставини).
  • Термін розгляду керівником Навчального центру будь-якої заяви Замовника складає 15 днів з дати надходження заяви.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 Виконавець зобов’язаний:

  • Надати послугу належної якості, у повному обсязі, у строк, передба­чений цим Договором.
  • Ознайомити Замовника з учбовим планом (програмою) курсу (тренінгу, семінару), та переліком основних питань, які будуть розглядатися в ході навчання.
  • Забезпечити проведення занять згідно навчального плану, попередньо узгодженого з побажаннями Замовника щодо часу проведення занять.
  • Забезпечити матеріально-технічну базу навчального процесу, обладнання Навчального класу згідно вимог пожежної та санітарної безпеки та умов роботи освітніх закладів, необхідними учбовими матеріалами Замовника.
  • У разі успішного закінчення повного курсу, при належному відвідуванні занять та здачі кваліфікаційного заліку (іспиту), видати Замовникові Сертифікат внутрішнього зразка Навчального центру «Фурор».
  • Розпочати заняття за обраним Замовником курсом:

—  у разі навчання в групі – за згодою сторін, але не раніше, ніж буде сформовано групу від 3 (трьох) учнів (Замовників) по даному курсу, та не пізніше 3 (трьох) місяців з дати підписання даного Договору;

— у разі парного навчання або в міні-групі – за згодою сторін, але не раніше, ніж буде сформовано групу від 2 (двох) учнів (Замовників) по даному курсу, та не пізніше 3 (трьох) місяців з дати підписання даного Договору;

— у разі індивідуального навчання – за згодою сторін, але не пізніше 1 (одного) місяця з дати підписання даного Договору.

 • Повідомити Замовника про дату та час початку занять за 3 (три) доби.
 • Виконавець має право:
  • Перед початком навчального процесу методом тестування визначати навчальний рівень знань Замовника, з метою надання подальших рекомендацій щодо обрання курсу (рівня).
  • Вести облік відвідування занять Замовником. У разі систематичних запізнень, порушень дисципліни та наявності більше трьох пропущених занять Замовником без поважної причини, відрахувати Замовника з учбової групи та розірвати Договір в односторонньому порядку. У даному випадку оплата за навчання, яка була внесена Замовником, не повертається у повному обсязі.
  • Відвідувати заняття, бути присутнім на випускному іспиті (заліку).
  • У вигляді рекомендацій надавати перелік необхідних для проведення практичних занять інструментів, витратних матеріалів, косметичних засобів тощо.
  • Об’єднувати декілька груп разом для проведення практичних занять.
  • За систематичне порушення дисципліни та внутрішнього розпорядку відрахувати Замовника. У цьому випадку внесена Замовником сума за навчання не повертається.
  • У разі заборгованості по оплаті за навчання Замовником, відсторонити його від занять і заліків (іспитів) та відмовити у видачі сертифіката.
  • По закінченню курсу у повному обсязі, у разі виявлення незадовільного рівня знань у Замовника (нездача заліку або іспиту), видати йому довідку про прослуховування курсу. У даному випадку оплата за навчання, яка була внесена Замовником, не повертається у повному обсязі. Для отримання сертифікату Замовник може повторно здати залік (іспит), який оплачується додатково.
 • Обов’язки Замовника:
  • Своєчасно, у встановлені цим Договором терміни, та на умовах даного Договору, здійснювати оплату за навчання.
  • Знати Навчальний розклад курсу, сумлінно та вчасно відвідувати всі заняття по обраному курсу, дотримуватися належної дисципліни та внутрішнього розпорядку Навчального центру.
  • У разі неможливості з поважних причин прибути на заняття, заздалегідь (не менш, ніж за 5 (п’ять) годин до початку занять) повідомити менеджера Навчального центру розвитку особистості «Фурор» за телефонами 095-248-96-24, 096-583-41-51. Кількість пропуску занять з поважних причин за весь курс навчання може бути не більше п’яти разів (при цьому академічні години переносяться на інший час). У випадку пропуску заняття без попереднього повідомлення, у відомості відвідувань занять ставиться відповідна відмітка (у вигляді літери «н»), пропущені академічні години списуються та в подальшому не компенсуються.
  • Самостійно забезпечувати себе інструментами власного використання, витратними матеріалами, косметичними засобами, тощо, які потрібні для проходження практичних занять за обраним курсом, та підручниками.
  • Дбайливо ставитися до обладнання та матеріально-технічної бази учбових класів Виконавця; у разі пошкодження майна, яке належить Виконавцеві, відшкодувати йому збитки у повному обсязі.
  • По закінченню курсу скласти випускний іспит (залік). Відсутність Замовника на заліковому занятті без поважної причини може бути розцінене як невиконання навчального плану без наступної видачі документу про проходження курсу.
  • Для замовлення Сертифікату надати Навчальному центру переклад свого прізвища та ім’я англійською мовою (відповідно до закордонного паспорту, ID-паспорту або відповідно до ПКМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»).  Замовник несе повну відповідальність за правильність перекладу.
  • Дотримуватися всіх правил пожежної безпеки та охорони праці. Своєчасно повідомляти адміністрацію Навчального центру про виникнення будь-якої небезпеки.
 • Замовник має право:
  • Отримувати знання у повному обсязі, згідно обраного курсу.
  • Самостійно обирати та використовувати необхідні інструменти, витратні матеріали, косметичні засоби тощо за обраним курсом.
  • У разі сумлінного навчання та успішного складання заліку (іспиту) отримати Сертифікат внутрішнього зразка.
  • Вносити пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.
  • При індивідуальній формі навчання, якщо Замовник не задоволений роботою викладача Виконавця з поважних причин, він має право на однократну заміну на іншого викладача протягом 15 календарних днів з моменту початку навчання, за письмовою заявою на ім’я керівника Навчального центру.
  • У разі відмови від навчання за обраним курсом до початку занять за власним бажанням Замовник має право:
  • у разі індивідуального навчання:
  • пройти індивідуальне навчання за іншим курсом з доплатою різниці оплаченого раніше курсу та прайсовою вартістю нового курсу на день подання заяви (у разі необхідності). У разі вартості нового курсу, що є нижчою за вже здійснену оплату, різниця між вартістю курсів Замовникові не повертається;
  • групового, парного та у міні-групі:
  • перейти на індивідуальну форму навчання за обраним раніше курсом або за новим курсом, зі сплатою різниці вартості; при цьому, у разі вартості нового курсу меншою, ніж раніше оплачена сума, різниця вартості не повертається.;
  • У разі відмови від навчання за обраним курсом після початку занять за власним бажанням, з причини, що виникла не з вини Виконавця, Замовник має право:
  • у разі парного, групового навчання (група, міні-група):
  • завершити навчання індивідуально за обраним курсом; пройти індивідуальне навчання за іншим курсом, за декількома курсами або обрати декілька курсів для себе та членів родини, на суму, що залишилася після перерахунку оплати за фактично проведені заняття, з доплатою різниці суми (у разі необхідності).

При цьому Замовник втрачає право на навчання з іншою групою в інший час.

 • у разі індивідуального навчання :
 • пройти індивідуальне навчання за іншим курсом, на суму, що залишилася після перерахунку оплати за фактично проведені заняття, з доплатою різниці суми (у разі необхідності).

Питання застосування знижок при оплаті за новий обраний курс вирішується керівництвом центру в кожному випадку окремо.

 • Відмова від навчання з переходом на інший курс або іншу форму навчання оформлюється додатковою угодою до договору.
 • За письмовою заявою на ім’я керівника Навчального центру, при індивідуальній формі навчання, відтермінувати початок занять або їхнє подальше проходження але не більше ніж на 6 (шість) місяців з дати підписання заяви керівником центру. У разі неможливості проходження відкладених занять Замовником протягом зазначених 6 місяців, договір вважається таким, що втратив чинність та поновленню не підлягає. Оплата за навчання у даному випадку не повертається.
 • У разі, якщо Виконавець не розпочав заняття за даним курсом до закінчення тримісячного терміну з моменту підписання даного Договору (з власної вини), Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. У даному випадку оплата, внесена Замовником, повертається йому у повному обсязі протягом 30 (тридцяти) календарних днів, на підставі його заяви.

 

 1. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 •  Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
 • Оплата за навчання здійснюється Замовником попередньо (не пізніше п’яти діб до початку навчання) у розмірі повної вартості курсу (тренінгу, семінару), або двома рівними частинами, готівкою чи безготівково.
 • У разі відмови від індивідуального навчання за обраним курсом до початку занять, та погодження пройти навчання за іншим курсом, здійснюється доплата у розмірі різниці оплаченого раніше курсу та прайсовою вартістю іншого курсу на день подання заяви (у разі необхідності). У разі вартості іншого курсу, що є нижчою за вже здійснену оплату, різниця між вартістю курсів Замовникові не повертається.
 • У разі, якщо Замовник не пройшов (припинив) навчання за учбовою програмою у повному обсязі з власної ініціативи, Сертифікат Навчального центру не видається, оплата не повертається.
 • Якщо Замовник відмовляється від навчання за обраним ним курсом з причини, що виникла не з вини Виконавця, до початку занять (протягом 3 (трьох) місяців з дати підписання даного Договору), він повинен повідомити Виконавця в письмовій формі (заявою) не менш ніж за 5 (п’ять) діб до початку навчання. При цьому Замовник при поверненні йому сплачених коштів за навчання зобов’язаний спла­тити Виконавцеві розумну плату на покриття адміністративних витрат, відповідно до частини другої статті 903 Цивільного кодексу України, у розмірі 50 відсотків від загальної вартості навчання.
 • У разі відмови Замовника від парного навчання, в групі або міні-групі за обраним курсом після початку навчання за власним бажанням, з причини, що виникла не з вини Виконавця, про що він повідомляє письмовою заявою на ім’я керівника Навчального центру, сума за навчання, внесена Замовником раніше, не повертається. У разі погодження пройти навчання індивідуально, Замовником здійснюється доплата до раніше обумовленої суми, у розмірі різниці плати за навчання у групі або міні-групі та індивідуально за прайсовою вартістю на момент відмови, про що укладається додаткова угода до даного Договору.
 • У разі повторної здачі іспиту (заліку) для отримання Сертифікату оплата проводиться додатково, у розмірі вартості пакету «Експерт» на день повторної здачі іспиту.
 • Повернення коштів Замовникові проводиться Виконавцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подання заяви.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

 • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 • Сторони не несуть відповідальності за порушення договору, які сталися внаслідок форс-мажорних обставин та обставин непереборної сили.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

 • Договір набуває чинності з моменту його акцепту Замовником і діє протягом  трьох міцяців з моменту його підписання, відповідно до вимог статті 905 Цивільного кодексу України.
 • Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору.
 • Зміни у цей договір можуть бути внесені тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього договору.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 • Дія договору припиняється:
 • за згодою сторін;
 • якщо виконання стороною даного Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до даного Договору;
 • у разі відрахування Замовника за порушення умов  даного Договору;
 • за письмовим повідомленням Виконавця або письмовою заявою Замовника;
 • у разі, якщо відсутня сплата за навчання, згідно вимог даного Договору;
 • у разі невиконання сторонами своїх обов’язків, визначених у цьому Договорі.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
  • Виконавець має право вносити зміни та/або доповнення до Договору (в тому числі до всіх Додатків), шляхом викладення на Сайті відповідних змін, доповнень до Договору (в т.ч. його Додатаків) або нової редакції Договору (в т.ч. його Додатаків) в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовника.
  • Розміщення змін у Місці розміщення Договору є належним виконанням Виконавцем обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Замовника про зміни до Договору.
  • Замовник безумовно приймає на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін/доповнень Договору у Місці розміщення Договору.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

 • Сторони звільняються від відповідальності за односторонню відмову від виконання умов цього Договору, якщо така відмова обумовлена причиною виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, військові дії, певні рішення уряду і таке інше. Сторона, в якої  виникла неспроможність виконання  зобов’язань по даному Договору і яка вимушена відмовитися від виконання своїх зобов’язань в односторонньому порядку, про настання вказаних обставин повинна повідомити іншу сторону протягом п’яти днів.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті  чи пов’язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об’єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об’єктами інтелектуальної власності Виконавця, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

10.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані Виконавцем під час надання Послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

10.3. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж отримання Замовником Послуг.

10.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті , надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Замовника, без права поширювати контент в мережі Інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, публічне відтворення, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 

 • Відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» в цілях реалізації договірних правовідносин Виконавець проводить обробку Персональних даних Замовника за правилами чинного законодавства.
 • Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцю необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду на обробку персональних даних Замовника.
 • Акцептом цього Договору Замовник підтверджує, що він одержав від Виконавця як розпорядника та володільця персональних даних всю необхідну та належну інформацію щодо Персональних даних, що стосується, в тому числі, але не обмежуючись, щодо:

1) мети обробки персональних даних,

2) баз персональних даних, до яких включено персональні дані,

3) володільців та розпорядників персональних даних,

4) джерел збору персональних даних,

5) місцезнаходження персональних даних,

6) місцезнаходження або місце перебування володільця чи розпорядника персональних даних,

7) способів захисту персональних даних,

8) умов надання доступу до персональних даних.

 • Місце зберігання персональних даних – за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця.
 • Акцептом цього Договору Замовник підтверджує, що йому повідомлено про права суб’єктів персональних даних, передбачені ст.ст. 8, 11-12, 14, 15-16, 20-21 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.
 • Мета обробки персональних даних Виконавцем – ведення господарської діяльності, виконання вимог чинного законодавства (податкового, адміністративного та іншого).
 • Джерелом збору персональних даних можуть бути дані, надані Замовником, отримані від органів влади та місцевого самоврядування, з мережі Інтернет, інших, не заборонених законодавством, джерел.
 • Умови надання доступу до персональних даних встановлені чинним законодавством та локальними актами Виконавця.
 • Виконавець вживає заходи із захисту персональних даних від несанкціонованих розголошення, доступу та обробки відповідно до чинних вимог.
 • Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцю необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду на зйомку себе та свого  зображення на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання свого фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів, а також дає згоду на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач зі своїм зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження в тому числі в інтересах
 • При акцепті цього Договору Замовник усвідомлює та погоджується, що використання Виконавцем його зображення зображення та відеозапису з його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів зі його зображенням та відеозаписів з його участю є безоплатним та зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів, в тому числі Виконавцю.
 • Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцю необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду на те, що його зйомка (його  зображення) на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання мого фотографічного зображення та відеозапису з його участю будуть опубліковані на інтернет-ресурсах, в соціальних мережах або у виданнях та публічних місцях.
 • Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцю необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду Виконавцю  на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні свого зображення та відеозапису з його участю, в тому числі, та не обмежуючись, в рамках діяльності Виконавця.
 • Акцептом цього Договору Замовник підтверджує, що зі змістом статей 307, 308 Цивільного кодексу України ОЗНАЙОМЛЕНИЙ.

 

 

 

 

click fraud detection